Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att vi har ditt förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Vi värnar din integritet och lagrar all data på ett lagligt och säkert sätt och endast ett begränsat antal behöriga personer har tillgång till de delar av din data för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig.Hur samlar vi in data


Vi samlar in och behandlar data om dig som blir kund eller leverantör till oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Vi hämtar information från andra källor; t. ex publikt tillgängliga register och websidor, bl. a. för kreditbedömning och marknadsföring av våra tjänster. Vilken information vi samlar in beror på vilken eller vilka av våra tjänster du använder eller tillhandahåller. Är du inte kund samlar vi enbart in din email adress för utskick av vårt nyhetsbrev.


Hur hanterar vi data


Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s dataförordning (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer, se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation. Det kan också vara affärshistorik.


Hur använder vi data


Informationen används av oss för att kunna fullgöra våra tjänster och åtaganden gentemot dig, leverans av produkter och tjänster, marknadsföring, produktutveckling och fakturering.


Vem lämnar vi ut data till


Vi delar aldrig den information vi har om dig med tredje part och vi säljer aldrig adress eller personuppgifter.

Vi är skyldiga enligt lag att på begäran enligt myndighetsbeslut lämna ut den data som efterfrågas.


Hur länge behåller vi data


Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar bl. a. skydd av information, IT-infrastruktur och våra lokaler. Särskilda åtgärder har vidtagits vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.


Dina rättigheter


Gäller det nyhetsbrev från oss kan du alltid avanmäla dig via länk i alla våra utskick eller kontakta oss så raderar vi de uppgifter du önskar.

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Du har alltid rätt att begära ut den information vi har lagrad om dig, få den rättad eller raderad. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.


Kontaktuppgifter


Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vårt personuppgiftsombud som nås via email: info@dipix.se.


Denna Integritetspolicy gäller tills vidare, ändringar kan förekomma, du kan se dessa genom att åter besöka denna sida. Vi kommer att meddela dig i händelse av att vi gör större uppdateringar av densamma.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden Intresseavvägning när vi samlar och använder adresser för våra nyhetsbrev och direktmarknadsföring (B2B).Följande är kopierat från Datainspektionens websida:
Privat och offentlig verksamhet kan stödja sig på olika rättsliga grunder


Privata företag, föreningar och andra organisationer


Företag, föreningar och organisationer i privat verksamhet kommer främst att använda grunderna

samtycke

avtal

rättslig förpliktelse

intresseavvägningIntresseavvägning


Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om era intressen väger tyngre än den registrerades, om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.


För att ni ska få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs det att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.


Exempel på berättigat intresse:


Förhindra bedrägerier: Behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier utgör ett berättigat intresse.


Direktmarknadsföring: Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.Obs! Ni måste alltid upphöra med direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot behandlingen.


Obs! Var tydlig med varför personuppgifterna ursprungligen samlades in och se till att de inte används i något annat syfte.Copyright © Dipix Film & TV AB - All Rights Reserved