Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Dipix Film och TV AB erbjuder kostnadseffektiva och ändamålsenliga produktioner som med hänsyn till miljö och ekonomi produceras digitalt med låg energiförbrukning samt alstra minsta möjliga avfallsmängd.•Vi använder produktionsmetoder som i största möjliga mån är resurssnåla och skonsamma för miljön och vi prioriterar leverantörer som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomis hänsyn använder de bästa processerna.


•Gällande miljölagstiftning och andra regler ses som minimikrav för företaget och vi har som mål att överträffa kraven från lagar och branschens allmänna miljömål.


•Vi dokumenterar, upprätthåller och reviderar med jämna mellanrum vår miljöpolicy samt håller denna information tillgänglig för anställda och allmänheten.


•Vi utarbetar konkreta miljömål och handlingsplaner och har som långsiktigt mål att utveckla all verksamhet till varaktig och hållbar produktion.


•Vi ska utarbeta beredskapsplaner för att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp blir så begränsade som möjligt.


•Vi arbetar vi för användning av digitala leveranser så att den totala miljöbelastningen minskar.


•Vi sörjer för att anställda och samarbetspartners har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter. Detta gör vi genom att informera och engagera i miljöfrågor. Vi bedriver också verksamheten på ett sådant sätt att våra medarbetares säkerhet och hälsa inte äventyras.


•Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra och utveckla vår miljö.


Copyright © Dipix Film & TV AB - All Rights Reserved