Hoppa till innehåll

Äktenskapsförord tryggar er framtid

Vardagsjuridik är för de flesta något som kan uppfattas som svårt, krångligt och kostsamt. I synnerhet när det kommer att handla om avtal som äktenskapsförord, så blir det direkt krångligare, och allvarligare. Att rådfråga en jurist eller advokat kan bli en dyr affär, så vad kan man göra för att få ordning på sin vardagsjuridik?

Vardagsjuridiska avtal

Internet är en alldeles utmärkt källa att börja söka efter information på. Där kan du först få reda på vad det finns för olika typer av avtal och kontrakt som skulle kunna vara till nytta för dig och din situation. Det allra vanligaste inom vardagsjuridiken är avtal som rör familj och relation som exempelvis äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, framtidsfullmakt, testamente eller liknande. Dessa är de vanligaste avtalen man upprättar som har med familje- och partnerrelationer att göra. Det finns också andra typer av juridiska bindande handlingar som kan upprättas, vilka beskrivs närmare lite längre ner på sidan.

Äktenskapsförord är ett avtal i kärlekens tecken

Vad för slags juridisk handling är då detta, vem kan upprätta ett sådant och när gör man det? Frågorna kan vara många, så låt oss räta ut dessa frågetecknen. Ett äktenskapsförord definierar vad eller om något ska vara enskild egendom ifall äktenskapet upphör, det vill säga vid skilsmässa. Denna juridiska handling kan upprättas under ett äktenskap eller inför. Det kan också gällautöver ett redan upprättat sådant, eller ersätta det. Vill du vet mer om äktenskapsförordsupprättande och hur du kan göra det själv, utan några som helst juridiska förkunskaper så finns det en bra hemsida som heter äktenskapsförord.nu där du kan ta reda på mer.

Vigselringar äktenskapsförord
Vigselringar och äktenskapsförord

Andra avtal

Det är inte bara villkor som mellan gifta eller de ska ska gifta sig som är viktiga. Det är tämligen vanligt att låna eller låna ut pengar till nära och kära. När man lånar ut likvid så bör man skriva ett så kallat skuldebrev där villkoren för utlåningen finns nedskriva. Det finns många exempel på när pengar har lånats ut och situationer har uppstått längs vägen som gjort att den som lånat ut pengar och den som mottagit pengarna blivit oense och inte kunnat lösa den uppkomna tvisten sins emellan, vilket då har slutat med uppgörelse i domstol.

Ett samboavtal är nästan samma som det äktenskapliga avtalet, men gäller endast för personer som är sambos. Villkoren är inte lika omfattande, men reglerar vad som ska gälla vid separation för bostad och bohag.

Skriv äktenskapsförordet själv

För bara ett 10-tal år sedan så var det en omöjlighet, men idag går det faktiskt att skriva de vanligaste privatavtalen på egen hand. Det finns många olika onlinetjänster som erbjuda att skriva avtal online. Den största tjänsten och den som har funnits längst på marknaden är Lexly. Söker du efter en sådan tjänst fast lite billigare så är avtalshantering.nu tjänsten som du ska använda dig av när du ska upprätta privatavtal och andra juridiskt bindande handlingar.

hela Sveriges filmproduktionsbolag

Om Dipix

DIPIX är ett oberoende filmproduktionsbolag som erbjuder fullservice för produktion inom rörlig bild och ljud över hela Sverige.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och vi finns med under hela produktionskedjan – från planering, till genomförande och därtill efterföljande uppföljning.

Exempel på produktion vi arbetar med är filmer för sociala medier, websända seminarium, informationsfilm, utbildningsfilm, produktfilmer, företagspresentationer, radio och TV-reklam, event, etc.

Grundaren av dipix film & tv AB

Torbjörn Holm

DIPIX är ett oberoende filmproduktionsbolag som erbjuder fullservice för produktion.

Vi arbetar alltid nära våra kunder och vi finns med under hela produktionskedjan – från planering, till genomförande och därtill efterföljande uppföljning, filmer för sociala medier, websända seminarium, informationsfilm, utbildningsfilm, produktfilmer, företagspresentationer, radio och TV-reklam, event, etc.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att vi har ditt förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Vi värnar din integritet och lagrar all data på ett lagligt och säkert sätt och endast ett begränsat antal behöriga personer har tillgång till de delar av din data för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig.

Hur samlar vi in data
Vi samlar in och behandlar data om dig som blir kund eller leverantör till oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Vi hämtar information från andra källor; t. ex publikt tillgängliga register och websidor, bl. a. för kreditbedömning och marknadsföring av våra tjänster. Vilken information vi samlar in beror på vilken eller vilka av våra tjänster du använder eller tillhandahåller. Är du inte kund samlar vi enbart in din email adress för utskick av vårt nyhetsbrev.

Hur hanterar vi data
Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s dataförordning (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer, se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation. Det kan också vara affärshistorik.

Hur använder vi data
Informationen används av oss för att kunna fullgöra våra tjänster och åtaganden gentemot dig, leverans av produkter och tjänster, marknadsföring, produktutveckling och fakturering.

Vem lämnar vi ut data till
Vi delar aldrig den information vi har om dig med tredje part och vi säljer aldrig adress eller personuppgifter.

Vi är skyldiga enligt lag att på begäran enligt myndighetsbeslut lämna ut den data som efterfrågas.

Hur länge behåller vi data
Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar bl. a. skydd av information, IT-infrastruktur och våra lokaler. Särskilda åtgärder har vidtagits vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter
Gäller det nyhetsbrev från oss kan du alltid avanmäla dig via länk i alla våra utskick eller kontakta oss så raderar vi de uppgifter du önskar.

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Du har alltid rätt att begära ut den information vi har lagrad om dig, få den rättad eller raderad. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vårt personuppgiftsombud som nås via email: info@dipix.se.

Denna Integritetspolicy gäller tills vidare, ändringar kan förekomma, du kan se dessa genom att åter besöka denna sida. Vi kommer att meddela dig i händelse av att vi gör större uppdateringar av densamma.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden Intresseavvägning när vi samlar och använder adresser för våra nyhetsbrev och direktmarknadsföring (B2B).

Följande är kopierat från Datainspektionens webbsida:

Privat och offentlig verksamhet kan stödja sig på olika rättsliga grunder

Privata företag, föreningar och andra organisationer

Företag, föreningar och organisationer i privat verksamhet kommer främst att använda grunderna
samtycke
avtal
rättslig förpliktelse
intresseavvägning

Intresseavvägning
Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om era intressen väger tyngre än den registrerades, om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För att ni ska få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning krävs det att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Exempel på berättigat intresse:
Förhindra bedrägerier: Behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier utgör ett berättigat intresse.

Direktmarknadsföring: Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse.

Obs! Ni måste alltid upphöra med direktmarknadsföring om den registrerade invänder mot behandlingen.

Obs! Var tydlig med varför personuppgifterna ursprungligen samlades in och se till att de inte används i något annat syfte.

Miljöpolicy

Dipix Film och TV AB erbjuder kostnadseffektiva och ändamålsenliga produktioner som med hänsyn till miljö och ekonomi produceras digitalt med låg energiförbrukning samt alstra minsta möjliga avfallsmängd.

• Vi använder produktionsmetoder som i största möjliga mån är resurssnåla och skonsamma för miljön och vi prioriterar leverantörer som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomis hänsyn använder de bästa processerna.

• Gällande miljölagstiftning och andra regler ses som minimikrav för företaget och vi har som mål att överträffa kraven från lagar och branschens allmänna miljömål.

• Vi dokumenterar, upprätthåller och reviderar med jämna mellanrum vår miljöpolicy samt håller denna information tillgänglig för anställda och allmänheten.

• Vi utarbetar konkreta miljömål och handlingsplaner och har som långsiktigt mål att utveckla all verksamhet till varaktig och hållbar produktion.

• Vi ska utarbeta beredskapsplaner för att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp blir så begränsade som möjligt.

• Vi arbetar vi för användning av digitala leveranser så att den totala miljöbelastningen minskar.

• Vi sörjer för att anställda och samarbetspartners har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter. Detta gör vi genom att informera och engagera i miljöfrågor. Vi bedriver också verksamheten på ett sådant sätt att våra medarbetares säkerhet och hälsa inte äventyras.

• Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra och utveckla vår miljö.